Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Τα Χρηματοδοτικά Προγράμματα είναι εργαλεία τα οποία προωθούν την εφαρμογή μιας συγκεκριμένης πολιτικής (Κοινοτικού ή εθνικού οφέλους). Κατά κανόνα, για αξιοποίηση των ευκαιριών χρηματοδότησης κάτω από τα διάφορα Προγράμματα ή Σχέδια,  απαιτείται η υποβολή πρότασης για έγκριση, είτε από κοινού με άλλους φορείς, είτε από ένα φορέα/άτομο ανάλογα με το είδος του Προγράμματος, μετά την εξαγγελία πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων (call for proposals). Τα Χρηματοδοτικά Προγράμματα χωρίζονται στις πιο κάτω κατηγορίες: 

 

 

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ είναι προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό της ΕΕ με στόχο να συμβάλουν στην υλοποίηση μιας  πολιτικής της ΕΕ. Κατά κανόνα ...

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Τα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα αφορούν προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται στην Κύπρο: από συγκεκριμένα κονδύλια του Πολυετούς Προϋπολογισμού της ΕΕ τα οποία έχουν ...

Μηχανισμοί ΕΟΧ/Νορβηγίας και Ελβετίας

Η Κύπρος επωφελείται χρηματοδότησης από τον ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος), τη Νορβηγία και την Ελβετία, μέσω χρηματοδοτικών μηχανισμών οι οποίοι διέπονται από Προγράμματα ...

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Τα Εθνικά Σχέδια Κινήτρων σχεδιάζονται και εγκρίνονται σε εθνικό επίπεδο και χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους. Στόχος των σχεδίων αυτών είναι η υλοποίηση διαφόρων ...Ευρετήριο Προσκλήσεων


Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter