Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Τα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα αφορούν προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται στην Κύπρο:

  • από συγκεκριμένα κονδύλια του Πολυετούς Προϋπολογισμού της ΕΕ τα οποία έχουν κατανεμηθεί στην Κύπρο (τα προγράμματα αυτά χρηματοδοτούνται κυρίως από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία),
  • από εθνικούς πόρους (κρατικό προϋπολογισμό).

 

Οι τομείς προτεραιότητας που χρηματοδοτούνται συναποφασίζονται μεταξύ της ΕΕ και της Κύπρου και η διαχείριση των προγραμμάτων αυτών γίνεται στην Κύπρο με δικαίωμα ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά κανόνα, οι προτάσεις υποβάλλονται για έγκριση σε αρμόδιους φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα της Κύπρου, ανάλογα με το Πρόγραμμα. 

Σημειώνεται ότι, για τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ), οι τομείς προτεραιότητας συναποφασίζονται μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα σε συνεργασία με την ΕΕ. Για κάθε Πρόγραμμα συνεργασίας υπάρχει μια (κοινή) Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) η οποία εδρεύει σε μία από τις χώρες που συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων εκδίδονται από τις ΔΑ των Προγραμμάτων.

 

 

Ανά Θεματική Κατηγορία
Ανά Πρόγραμμα / Tαμείο
Πρόγραμμα / Ταμείο Προσκλήσεις
    Ανοικτές Κλειστές Μελλοντικές
Show Programmes Hide Programmes Αγροτική Ανάπτυξη 2 12 1
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 12 1
  ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1 - -
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) - - -
Show Programmes Hide Programmes Αθλητισμός 1 - -
  ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1 - -
Show Programmes Hide Programmes Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική 2 7 -
  ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1 - -
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) - 2 -
  ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 1 5 -
Show Programmes Hide Programmes Αλλες Υπηρεσίες 1 1 -
  ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1 1 -
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) - - -
Show Programmes Hide Programmes Αλλη Θεματική Κατηγορία 1 - -
  ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1 - -
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) - - -
Show Programmes Hide Programmes Ανάπτυξη γης 1 - -
  ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1 - -
Show Programmes Hide Programmes Απασχόληση 8 18 -
  ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 7 17 -
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) 1 1 -
Show Programmes Hide Programmes Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς 1 - -
  ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1 - -
Show Programmes Hide Programmes Αστική Ανάπτυξη 2 3 -
  ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1 1 -
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) 1 2 -
Show Programmes Hide Programmes Βιομηχανία 1 1 -
  ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1 1 -
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) - - -
Show Programmes Hide Programmes Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία 2 9 1
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 9 1
  ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1 - -
Show Programmes Hide Programmes Δημόσια Διοίκηση 1 3 -
  ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1 - -
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) - 3 -
Show Programmes Hide Programmes Διάστημα 1 - -
  ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1 - -
Show Programmes Hide Programmes Διεύρυνση 1 - -
  ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1 - -
Show Programmes Hide Programmes Δικαιοσύνη - Ασφάλεια 1 - -
  ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1 - -
Show Programmes Hide Programmes Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2 16 -
  ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1 10 -
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) 1 6 -
Show Programmes Hide Programmes Εμπόριο 1 6 1
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - 6 1
  ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1 - -
Show Programmes Hide Programmes Ενέργεια 2 11 -
  ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1 3 -
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) 1 8 -
Show Programmes Hide Programmes Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 6 21 -
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - - -
  ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 5 14 -
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) 1 7 -
Show Programmes Hide Programmes Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα 1 1 -
  ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1 1 -
Show Programmes Hide Programmes Μετανάστευση και Ιθαγένεια 1 6 -
  ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1 - -
  ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ - 6 -
Show Programmes Hide Programmes Μεταποίηση 1 3 -
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - 3 -
  ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1 - -
Show Programmes Hide Programmes Μεταφορές 1 4 -
  ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1 - -
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) - 4 -
Show Programmes Hide Programmes Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα 2 16 -
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - 1 -
  ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1 7 -
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) 1 8 -
Show Programmes Hide Programmes Νεολαία 2 1 1
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - - 1
  ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1 1 -
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) 1 - -
Show Programmes Hide Programmes Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά 1 - -
  ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1 - -
Show Programmes Hide Programmes Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ 1 1 -
  ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1 - -
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) - 1 -
Show Programmes Hide Programmes Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 3 12 -
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 3 -
  ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1 - -
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) 1 9 -
Show Programmes Hide Programmes Περιφερειακή Ανάπτυξη 1 9 -
  ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1 - -
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) - 9 -
Show Programmes Hide Programmes Πληροφορική 2 5 -
  ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1 1 -
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) 1 4 -
Show Programmes Hide Programmes Πολιτισμός 1 2 -
  ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1 - -
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) - 2 -
Show Programmes Hide Programmes Τηλεπικοινωνίες 1 2 -
  ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1 1 -
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) - 1 -
Show Programmes Hide Programmes Τουρισμός 3 7 1
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - - 1
  ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2 2 -
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) 1 5 -
Show Programmes Hide Programmes Υγεία 1 1 -
  ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1 1 -
Show Programmes Hide Programmes Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά 2 10 -
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - 1 -
  ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1 - -
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) 1 9 -

Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter