ΠρόσκλησηΠρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Νέες Στρατηγικές Μονάδες Υποδομής – Νέοι Επιστήμονες»

ΚΛΕΙΣΤH

Κατηγορία Προγράμματος: Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 έχουν κατανεμηθεί στην Κύπρο, μετά από διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, €784εκ. από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και την Πρωτοβουλία ...

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Όνομα Υποπρογράμματος: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής και ...

Λεπτομέρειες για το Υποπρόγραμμα

Πρόσκληση: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Νέες Στρατηγικές Μονάδες Υποδομής – Νέοι Επιστήμονες»

Κωδικός Αναγνώρισης: INFRASTRUCTURES / 1216

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Το Πρόγραμμα «Νέες Στρατηγικές Μονάδες Υποδομής - Νέοι Επιστήμονες» στοχεύει στη δημιουργία νέων διακριτών ερευνητικών μονάδων, υπό το συντονισμό νέων επιστημόνων.

Οι νέες ερευνητικές μονάδες θα υλοποιούν έρευνα υψηλού επιπέδου αιχμής και τα προτεινόμενα Έργα θα επικεντρώνονται σε αντικείμενα που εμπίπτουν σε συγκεκριμένες Ομάδες Τεχνολογιών / Επιστημονικών Περιοχών και θα έχουν εφαρμογή στους Τομείς Προτεραιότητας, ενώ, αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση του επιπέδου έρευνας στην Κύπρο, στην ανάπτυξη νέων ιδεών για καινοτόμες λύσεις και προϊόντα και στη μελλοντική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Τομέων Προτεραιότητας με:

 • Τη δημιουργία πυρήνων ανάπτυξης κέντρων αριστείας με σημαντικές προοπτικές στα επόμενα χρόνια,
 • Τη διαμόρφωση κρίσιμης μάζας ερευνητών σε τομείς αιχμής και τη δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους επιστήμονες,
 • Την προώθηση της ερευνητικής συνεργασίας, τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, και
 • Τη διεύρυνση των δυνατοτήτων για προσέλκυση επιπρόσθετων ανταγωνιστικών κονδυλίων για έρευνα και καινοτομία από άλλες χρηματοδοτικές πηγές.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού τίτλου, με ελάχιστο πέντε (5) και μέγιστο δεκαπέντε (15) έτη από την απόκτηση του Διδακτορικού τους τίτλου μέχρι την ημερομηνία ανακοίνωσης της Πρόσκλησης, οι οποίοι θα αναλάβουν ως Συντονιστές Έργων και θα ηγηθούν των νέων μονάδων, συγκροτώντας νέες δυναμικές και φιλόδοξες ερευνητικές ομάδες με σύγχρονες ερευνητικές υποδομές και εξοπλισμούς.

Οι νέες μονάδες υποδομής αναμένεται ότι θα έχουν σημαντικό βαθμό αυτονομίας εντός των φορέων που θα δημιουργηθούν. Επιπλέον, οι νέες μονάδες δεν θα αποτελούν αναβάθμιση υποδομής για ενίσχυση των υφιστάμενων ερευνητικών δραστηριοτήτων των φορέων. Η νέα μονάδα υποδομής πρέπει να φιλοξενηθεί από τον Ανάδοχο Φορέα του έργου.

Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να υποβάλλονται σε μια από τις ακόλουθες τέσσερεις (4) Ομάδες Τεχνολογιών / Επιστημονικών Περιοχών:

 1. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Information and Communication Technologies (βλ. Πίνακα ΙΙ.1.η.).
 2. Νανοτεχνολογία, Προηγμένα Υλικά και Προηγμένη Μεταποίηση και Διεργασίες - Nanotechnology, Advanced Materials and Advanced Manufacturing and Processes.
 3. Βιοεπιστήμες, Βιοϊατρικές Επιστήμες και Βιοτεχνολογία - Biosciences, Biomedical
 4. Sciences and Technology and  Biotechnology.
 5. Μίκρο–νάνο Ηλεκτρονική και Φωτονική - Micro-Nanoelectronics and Photonics (MNE).

Περισσότερη ανάλυση του περιεχομένου των Ομάδων 2,3 και 4 υπάρχει στο Παράρτημα Ι της παρούσας Προκήρυξης (Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής).

Τα προτεινόμενα ερευνητικά έργα θα πρέπει να έχουν εφαρμογές σε τουλάχιστον:

 • δύο περιοχές εστίασης από ένα Τομέα Προτεραιότητας («Τουρισμός», «Ενέργεια», «Γεωργία και Τρόφιμα», «Δομημένο Περιβάλλον και Κατασκευές», «Μεταφορές - Ναυτιλία», και «Υγεία»), ή
 • δύο περιοχές εστίασης από διαφορετικούς Τομείς Προτεραιότητας («Τουρισμός», «Ενέργεια», «Γεωργία και Τρόφιμα», «Δομημένο Περιβάλλον και Κατασκευές», «Μεταφορές-Ναυτιλία», και «Υγεία»), ή
 • μια περιοχή εστίασης από τον Οριζόντιο Τομέα Προτεραιότητας «Αειφορία – Περιβάλλον» σε συνδυασμό με μια περιοχή εστίασης από ένα Τομέα Προτεραιότητας («Τουρισμός», «Ενέργεια», «Γεωργία και Τρόφιμα», «Δομημένο Περιβάλλον και Κατασκευές», «Μεταφορές-Ναυτιλία», και «Υγεία»).

Οι νέες ερευνητικές μονάδες αναμένεται να φιλοξενηθούν σε φορείς με δραστηριότητα στους Τομείς Προτεραιότητας.

Στις υποδομές που θα αναπτυχθούν εντός των νέων ερευνητικών μονάδων πρέπει να παρέχεται πρόσβαση για αξιοποίησή τους από άλλους φορείς.

Ο Ανάδοχος Φορέας πρέπει να διατηρεί την υποδομή που αποκτήθηκε στο πλαίσιο του έργου, σε λειτουργήσιμη κατάσταση, μέχρι και πέντε (5) χρόνια μετά την ολοκλήρωση του έργου, και να πληροί τις πρόνοιες του Άρθρου 71 του Κανονισμού για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 2014-2020 (Κανονισμός (EE) αριθ. 1303/2013).

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €8.000.000

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:

Μέχρι 85%

Κατανομή προϋπολογισμού:

2.000.000 Ευρώ για κάθε μια από τις ακόλουθες τέσσερεις (4) Ομάδες Τεχνολογιών / Επιστημονικών Περιοχών:

 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
 • Νανοτεχνολογία, Προηγμένα Υλικά και Προηγμένη Μεταποίηση και Διεργασίες.
 • Βιοεπιστήμες, Βιοϊατρικές Επιστήμες και Βιοτεχνολογία.
 • Μίκρο – νάνο Ηλεκτρονική και Φωτονική.

Θεματικές Κατηγορίες: 

Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι:

Ιδιωτικοί Φορείς
Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
Κεντρική Κυβέρνηση
Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Μεγάλες Επιχειρήσεις

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Οργανισμοί Έρευνας, Επιχειρήσεις και Άλλοι Φορείς του Ιδιωτικού και του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Όλοι οι γενικοί κανονισμοί και διαδικασίες συμμετοχής φορέων και προσώπων, οι επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες καθώς και οι απαιτούμενες λεπτομέρειες αναφορικά με τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 που αποτελεί το βασικό έγγραφο αναφοράς και σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων που είναι αναρτημένη στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (Innovation and Research Information System) του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary).

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/12/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2017Εθνικό Σημείο Επαφής:

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) - www.research.org.cy

κα Έλενα Πουλλή

Επιστημονικός Λειτουργός

τηλ.: +357 22 205028 

φαξ: + 357 22 205001

email: epoulli@research.org.cy  

 

Ιστοσελίδα πρόσκλησης: https://iris.research.org.cy/#/callsΕυρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter