Αγροτική Ανάπτυξη

ΠρόσκλησηΚαθεστώς 19.2: Δράση 19.2.2 Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες

ΑΝΟΙΓΕΙ σε 14 μέρες

Κατηγορία Προγράμματος: Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) αποτελεί το κύριο εργαλείο άσκησης αγροτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και της κυπριακής υπαίθρου. ...

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Όνομα Υποπρογράμματος: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος υπό την ιδιότητά του ως Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος (Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ) 2014-2020  βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ...

Λεπτομέρειες για το Υποπρόγραμμα

Πρόσκληση: Καθεστώς 19.2: Δράση 19.2.2 Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες: Ενισχύονται επενδύσεις για τη δημιουργία και ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων (πχ. χειροτεχνία, οικοτεχνία) καθώς και επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον αγροτουρισμό.Οι Δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να δίνουν έμφαση στην ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος ή/ και του παραδοσιακού χαρακτήρα της κυπριακής υπαίθρου.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση για την υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο του Καθεστώτος 19.2.

Μέσα από τη Δράση 19.2.2 θα ενισχυθούν οι ακόλουθες υποδράσεις: 

 • Δημιουργία, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης

 • Δημιουργία, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης

 • Δημιουργία, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης

 • Δημιουργία, επεκτάσεις εκσυγχρονισμοί καταστημάτων λιανικής πώλησης που σχετίζονται με γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα

 • Δημιουργία, επεκτάσεις εκσυγχρονισμοί άλλων εμπλουτιστικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη φύση, τον πολιτισμό, την παράδοση, τα τοπικά προϊόντα, την ψυχαγωγία κλπ.

Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στο 50% πάνω στις επιλέξιμες δαπάνες της επένδυσης. Στις επενδύσεις που γίνονται στις ορεινές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στο ΠΑΑ 2014 -2020, το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο 60% πάνω στις επιλέξιμες δαπάνες της επένδυσης. Το κατώτατο ποσό χορηγίας (Δημόσιας Χρηματοδότησης) είναι το ποσό των €10.000 και ανώτατο ποσό χορηγίας το ποσό των €200.000. H ενίσχυση θεωρείται ως ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis).

Η διαδικασία εφαρμογής του Καθεστώτος:

 • Οι δικαιούχοι υποβάλλουν στην ΟΤΔ που δραστηριοποιείται στην περιοχή παρέμβασης τους την αίτηση για τη δράση 19.2.2.
 • Η αξιολόγηση των αιτήσεων των δυνητικών δικαιούχων γίνεται από την ΟΤΔ. Οι αιτήσεις οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα περάσουν σε επόμενο στάδιο κατά το οποίο θα αξιολογηθούν και θα βαθμολογηθούν. Στη συνέχεια η ΟΤΔ θα υποβάλλει στη Μονάδα Εφαρμογής τις αιτήσεις. Η Μονάδα Εφαρμογής αφού προβεί στους αναγκαίους ελέγχους θα επικυρώνει τις αποφάσεις της ΟΤΔ.
 • Η ΟΤΔ θα εγκρίνει/ απορρίψει τα Έργα και θα υπογράψει Συμφωνίες Δημόσιας Χρηματοδότησης με τους Δικαιούχους.
 • Οι δικαιούχοι θα προβούν στην υλοποίηση των Δράσεων και θα αποστέλλουν τα σχετικά τιμολόγια / αποδείξεις και τυχόν άλλα έγγραφα που θα ζητηθούν προς την ΟΤΔ.
 • Η ΟΤΔ αφού ελέγξει τα υπό αναφορά τιμολόγια/ αποδείξεις θα τα υποβάλλει στη Μονάδα Εφαρμογής.
 • Η Μονάδα Εφαρμογής μετά τους αναγκαίους ελέγχους θα διαβιβάσει το σχετικό αίτημα πληρωμής στον ΚΟΑΠ.
 •  Η Μονάδα Εφαρμογής αφού πραγματοποιήσει όλους τους απαραίτητους ελέγχους, προωθεί την πληρωμή στον ΚΟΑΠ. Ο ΚΟΑΠ θα διευθετεί την τελική πληρωμή προς τους δικαιούχους.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €4,400,000 Αναμενόμενη Δημόσια Δαπάνη, (ΑΝΕΤΕΛ: €940,000 ΑΝΕΛΕΜ: €1,500,000 ΑΝΕΤΠΑ: €1,060,000 ΑΝΕΤ: €900,000)

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:

53%

Θεματικές Κατηγορίες: 

Αγροτική Ανάπτυξη
Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία
Εμπόριο
Νεολαία
Τουρισμός

Δικαιούχοι:

Ιδιωτικοί Φορείς
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Αγρότες, Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι

Οι δικαιούχοι είναι οι ακόλουθοι:
-οι πολύ μικρές ή μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε αγροτικές περιοχές
-άλλα φυσικά πρόσωπα σε αγροτικές περιοχές
-γεωργοί ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού
Οι δράσεις θα πρέπει να γίνουν στην περιοχή παρέμβασης της ΟΤΔ.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/12/2017


Εθνικό Σημείο Επαφής:

Ομάδες Τοπικής Δράσης:

 

Ιστοσελίδα πρόσκλησης: http://www.paa.gov.cyΕυρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter