ΠρόσκλησηΠρογράμματα RESTART 2016-2020 / Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη» (M-ERA.NET 2)

ΚΛΕΙΣΤH

Κατηγορία Προγράμματος: Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 έχουν κατανεμηθεί στην Κύπρο, μετά από διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, €784εκ. από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και την Πρωτοβουλία ...

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Όνομα Υποπρογράμματος: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής και ...

Λεπτομέρειες για το Υποπρόγραμμα

Πρόσκληση: Προγράμματα RESTART 2016-2020 / Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη» (M-ERA.NET 2)

Κωδικός Αναγνώρισης: P2P/M-ERA.NET/0317

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη» στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του εθνικού συστήματος Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) η οποία αποτελεί μία από τις οριζόντιες προτεραιότητες της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο (S3Cy).

 

Το Πρόγραμμα αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο ανακοίνωσης των Διεθνικών Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών που συμμετέχει το ΙΠΕ, και των οποίων το περιεχόμενο σχετίζεται με τους τομείς προτεραιότητας της S3Cy. 

 

Η παρούσα Πρόσκληση ανακοινώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου M-ERA.NET 2

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Η Κύπρος, μέσω του ΙΠΕ, συμμετέχει σε μία σειρά από ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες (Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού, Σχέδια ERANET COFUND και Προγράμματα κάτω από το Άρθρο 185 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης), οι οποίες αποσκοπούν στο συντονισμό της χρηματοδότησης της ερευνητικής δραστηριότητας και στη θέσπιση ερευνητικών προτεραιοτήτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα από τη διαμόρφωση και υλοποίηση Κοινών Ερευνητικών Προγραμμάτων.

 

Το Δίκτυο Μ-ERA.NET 2 στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των υλικών, και στην συνεισφορά του τομέα στην ανάπτυξη εφαρμογών σχετικών με την ενέργεια, όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο. 

 

Η παρούσα Πρόσκληση αφορά σε χρηματοδότηση έργων στον τομέα της επιστήμης των υλικών, συμπεριλαμβανομένων υλικών για τεχνολογίες ενέργειας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και σχετικές τεχνολογίες παραγωγής,  και καλύπτει τα ακόλουθα θεματικά πεδία:

  1. Integrated computational materials engineering
  2.  Innovative surfaces, coatings and interfaces
  3. High performance composites
  4. Multifunctional materials
  5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications
  6. Materials for additive manufacturing

 

Οι Διεθνικές Προτάσεις υποβάλλονται κεντρικά στο Δίκτυο Μ-ΕRA.NET 2, σε δύο στάδια (Προκαταρκτικές και Ολοκληρωμένες Προτάσεις), από το Συντονιστή της κάθε Διεθνικής Πρότασης σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που καταγράφονται στη Διεθνική Πρόσκληση.

 

Επιπρόσθετα, σε κάθε στάδιο υποβολής, ο Συντονιστής του Κυπριακού Δικτύου Συνεργασίας της κάθε Διεθνικής Πρότασης θα πρέπει να υποβάλει αντίστοιχη Πρόταση στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (https://iris.research.org.cy) του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, το αργότερο μέχρι η ώρα 13:00 της επόμενης εργάσιμης μέρας από την αντίστοιχη καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Διεθνικής Πρότασης.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €400,000

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:

85%

Μέγιστο ύψος χρηματοδότησης ανά έργο:

  • 175.000 Ευρώ για το Κυπριακό Δίκτυο Συνεργασίας, ή,
  • 200.000 Ευρώ για το Κυπριακό Δίκτυο Συνεργασίας, στην περίπτωση που κυπριακός φορέας αναλάβει το ρόλο του Συντονιστή του Διεθνικού Δικτύου Συνεργασίας.

Θεματικές Κατηγορίες: 

Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι:

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Ανάδοχος Φορέας μπορεί να είναι Οργανισμός Έρευνας, Επιχείρηση ή Άλλος Φορέας του Ιδιωτικού και του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.


Όλοι οι γενικοί κανονισμοί και διαδικασίες συμμετοχής φορέων και προσώπων, οι επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες καθώς και οι απαιτούμενες λεπτομέρειες αναφορικά με τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 που αποτελεί το βασικό έγγραφο αναφοράς και σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων που είναι αναρτημένη στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (Innovation and Research Information System) του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary).

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/03/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/06/2017Σημείωση για Αναμενόμενες Προσκλήσεις:

Για υποβολή στο Δίκτυο M-ERA.NET: 1ο Στάδιο: 13 Ιουνίου 2017, 12.00 ώρα Βρυξελλών / 2ο Στάδιο: 9 Νοεμβρίου 2017, 12.00 ώρα Βρυξελλών .... Για υποβολή στο ΙΠΕ: 1ο Στάδιο: 14 Ιουνίου 2017, 13.00 ώρα Κύπρου / 2ο Στάδιο: 10 Νοεμβρίου 2017, 13.00 ώρα Κύπρου .... Επόμενη πρόσκληση: 03/2018

Εθνικό Σημείο Επαφής:

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) - www.research.org.cy

Δρ Στυλιανή Πετρούδη

Επιστημονικός Λειτουργός

Τηλ.:+357 22 205042

Φαξ:+357 22 205001

email: spetroudi@research.org.cy

Ιστοσελίδα πρόσκλησης: https://iris.research.org.cy/#/callsΕυρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter