Πρόσκληση



Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη» - Active and Assisted Living (AAL)

ΚΛΕΙΣΤH

Κατηγορία Προγράμματος: Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 έχουν κατανεμηθεί στην Κύπρο, μετά από διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, €784εκ. από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και την Πρωτοβουλία ...

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Όνομα Υποπρογράμματος: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής και ...

Λεπτομέρειες για το Υποπρόγραμμα

Πρόσκληση: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη» - Active and Assisted Living (AAL)

Κωδικός Αναγνώρισης: P2P/AAL /0217

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη» στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του εθνικού συστήματος Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) η οποία αποτελεί μία από τις οριζόντιες προτεραιότητες της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο (S3Cy).

 

Το Πρόγραμμα αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο ανακοίνωσης των Διεθνικών Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών που συμμετέχει το ΙΠΕ, και των οποίων το περιεχόμενο σχετίζεται με τους τομείς προτεραιότητας της S3Cy. 

 

Η παρούσα Πρόσκληση ανακοινώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Active and Assisted Living (AAL)».

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Η Κύπρος, μέσω του ΙΠΕ, συμμετέχει σε μία σειρά από ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες (Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού, Σχέδια ERANET COFUND και Προγράμματα κάτω από το Άρθρο 185 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης), οι οποίες αποσκοπούν στο συντονισμό της χρηματοδότησης της ερευνητικής δραστηριότητας και στη θέσπιση ερευνητικών προτεραιοτήτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα από τη διαμόρφωση και υλοποίηση Κοινών Ερευνητικών Προγραμμάτων.

 

Το Πρόγραμμα AAL έχει ως στόχο τη βελτίωση των συνθηκών ζωής ενήλικων προχωρημένης ηλικίας και την ενίσχυση διεθνών βιομηχανικών ευκαιριών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η πρόσκληση AAL 2017 στοχεύει στην στήριξη καινοτόμων, διεθνικών, πολυ-επιστημονικών έργων συνεργασίας, τα οποία επιδεικνύουν ξεκάθαρη πορεία προς την αγορά και πρόσθετη αξία για διαφορετικούς τύπους τελικών χρηστών.

 

Η πρόσκληση εστιάζει στην ανάπτυξη πακέτων λογισμικού που:

 

Ολοκληρώνουν και ενσωματώνουν διαφορετικές λύσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις επιθυμίες των τελικών χρηστών, προσθέτοντας έτσι αξία στη ζωή τους.

 

Παρέχουν ουσιώδη και σημαντικά αποτελέσματα και ανταποκρίνονται σε εκτεταμένους ελέγχους και αξιολογήσεις.

 

Οι Διεθνικές Προτάσεις υποβάλλονται κεντρικά στο Πρόγραμμα AAL, από το Συντονιστή της κάθε Διεθνικής Πρότασης σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που καταγράφονται στην Πρόσκληση.

 

Επιπρόσθετα, ο Συντονιστής του Κυπριακού Δικτύου Συνεργασίας της κάθε Διεθνικής Πρότασης θα πρέπει να υποβάλει αντίστοιχη Πρόταση στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (https://iris.research.org.cy) του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, το αργότερο μέχρι η ώρα 13:00 της επόμενης εργάσιμης μέρας από την αντίστοιχη καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Διεθνικής Πρότασης.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €400,000.00 - το ποσό αυτό αναμένεται να αυξηθεί με πρόσθετη (top-up) χρηματοδότηση της ΕΕ, η οποία θα καθοριστεί μετά την τελική κατάταξη των προτάσεων

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:

46%

Μέγιστο ύψος χρηματοδότησης ανά έργο:

  • 175,000 Ευρώ για το Κυπριακό Δίκτυο Συνεργασίας, ή,
  • 200,000 Ευρώ για το Κυπριακό Δίκτυο Συνεργασίας, στην περίπτωση που κυπριακός φορέας αναλάβει το ρόλο του Συντονιστή του Διεθνικού Δικτύου Συνεργασίας.

Θεματικές Κατηγορίες: 

Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι:

Ιδιωτικοί Φορείς
Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Σύνδεσμοι/Σωματεία
Επιμελητήρια
Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
Κέντρα Κατάρτισης
Κεντρική Κυβέρνηση
Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Μεγάλες Επιχειρήσεις

Ανάδοχος Φορέας μπορεί να είναι Οργανισμός Έρευνας, Επιχείρηση ή Άλλος Φορέας του Ιδιωτικού και του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.


Όλοι οι γενικοί κανονισμοί και διαδικασίες συμμετοχής φορέων και προσώπων, οι επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες καθώς και οι απαιτούμενες λεπτομέρειες αναφορικά με τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 που αποτελεί το βασικό έγγραφο αναφοράς και σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων που είναι αναρτημένη στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (Innovation and Research Information System) του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary).

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/02/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/05/2017



Σημείωση για Αναμενόμενες Προσκλήσεις:

Για υποβολή στο Πρόγραμμα AAL: 24/05/2017, 17:00 ώρα Βρυξελλών .... Για υποβολή στο ΙΠΕ: 25/05/2017, 13:00 ώρα Κύπρου

Εθνικό Σημείο Επαφής:

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) - www.research.org.cy

Δρ Λήδα Σκουφάρη - Θεμιστού

Επιστημονικός Λειτουργός

Τηλ.:+357 22 205040

Φαξ:+357 22 205001

Email: leda@research.org.cy

 

Ιστοσελίδα πρόσκλησης: https://iris.research.org.cy/#/calls



Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter