ΠρόσκλησηACTIVE YOUTH

ΚΛΕΙΣΤH

Κατηγορία Προγράμματος: Μηχανισμοί ΕΟΧ/Νορβηγίας και Ελβετίας

Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Περιγραφή Προγράμματος

Η εστίαση του Ταμείου στη διακρατική συνεργασία αντικατοπτρίζει την άποψη ότι η ανεργία μεταξύ των νέων είναι μια κοινή ευρωπαϊκή πρόκληση και συνεπώς πρέπει να διερευνηθούν κοινές ευρωπαϊκές λύσεις. ...

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση: ACTIVE YOUTH

Κωδικός Αναγνώρισης: 2017-1 ACTIVE YOUTH

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Το Γραφείο Χρηματοδοτικών Μηχανισμών για τις Χορηγίες ΕΟΧ/Νορβηγίας (Financial Mechanisms Office for the EEA and Norway Grants) ανακοινώνει την πρόσκληση αριθ. 2017-1 (ACTIVE YOUTH) για την υποβολή προτάσεων για επιχορηγήσεις για διακρατικά σχέδια στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχορηγήσεων για την απασχόληση των Νέων (Fund for Youth Employment) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2021.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Το Ταμείο για την Απασχόληση των Νέων υποστηρίζει έργα που προωθούν τη βιώσιμη και ποιοτική απασχόληση των νέων σε όλη την Ευρώπη. Το συνολικό διαθέσιμο ποσό για τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν ανέρχεται σε €60 εκ. Το ποσό της επιχορήγησης που θα ζητείται στο πλαίσιο ενός έργου δεν θα είναι μικρότερο από €1,0 εκ., χωρίς να υπάρχει όριο μέγιστου ποσού, γεγονός που ευνοεί μεγάλα έργα.  Το ποσοστό της χρηματοδότησης θα είναι το μέγιστο 85% και το ποσοστό της  ίδιας συνεισφοράς θα είναι τουλάχιστον 15%.

 

Τα προτεινόμενα έργα πρέπει να έχουν διακρατικό χαρακτήρα (να περιλαμβάνουν πολλούς εταίρους που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες). Οι επιλέξιμες οντότητες πρέπει να υποβάλουν αίτηση ως κοινοπραξία, αποτελούμενη από οντότητες από τουλάχιστον δύο χώρες. Τα έργα τα οποία θα τύχουν χρηματοδότησης αναμένεται να συμβάλουν στον ειδικό στόχο του Ταμείου που είναι η Ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών προκλήσεων στον τομέα της απασχόλησης των νέων.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €60,000,000

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:

85%

Θεματικές Κατηγορίες: 

Απασχόληση
Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι:

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Επιμελητήρια
Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
Κεντρική Κυβέρνηση
Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/04/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/08/2017Σημείο Επαφής EE:

Ecorys Polska

Τηλ: +48 22 339 45 40

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: eeagrants@ecorys.com

Ιστοσελίδα: http://www.ecorys.pl/eeagrants/

Ιστοσελίδα πρόσκλησης: http://eeagrants. ...Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter