ΠρόσκλησηΠρογράμματα RESTART 2016-2020 / Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη» - Πρωτοβουλία Κοινού Προγραμματισμού «Πολιτιστική Κληρονομιά και Παγκόσμια Αλλαγή: Μία Νέα Πρόκληση για την Ευρώπη»

ΚΛΕΙΣΤH

Κατηγορία Προγράμματος: Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 έχουν κατανεμηθεί στην Κύπρο, μετά από διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, €784εκ. από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και την Πρωτοβουλία ...

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Όνομα Υποπρογράμματος: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής και ...

Λεπτομέρειες για το Υποπρόγραμμα

Πρόσκληση: Προγράμματα RESTART 2016-2020 / Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη» - Πρωτοβουλία Κοινού Προγραμματισμού «Πολιτιστική Κληρονομιά και Παγκόσμια Αλλαγή: Μία Νέα Πρόκληση για την Ευρώπη»

Κωδικός Αναγνώρισης: P2P/JPICH_ DH/0417

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη» στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του εθνικού συστήματος Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) η οποία αποτελεί μία από τις οριζόντιες προτεραιότητες της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο.

 

Η Πρωτοβουλία Κοινού Προγραμματισμού «Πολιτιστική Κληρονομιά και Παγκόσμια Αλλαγή: Μία Νέα Πρόκληση για την Ευρώπη» στοχεύει στην ανάπτυξη αειφόρου συνεργασίας μεταξύ εθνικών προγραμμάτων και οργανισμών χρηματοδότησης, για θέματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και την προκήρυξη κοινών, διεθνικών προσκλήσεων χρηματοδότησης για τη στήριξη έργων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

 

Η πρόσκληση αυτή επικεντρώνεται στη θεματική «ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά».

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Στο πλαίσιο της εν λόγω Πρόσκλησης οι ενδιαφερόμενοι φορείς από την Κύπρο καλούνται να υλοποιήσουν καλά καθορισμένα, διεθνικά, διεπιστημονικά και συνεργατικά έργα έρευνας και ανάπτυξης στο πεδίο της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς τα οποία μεγιστοποιούν την αξία των ερευνητικών αποτελεσμάτων με την προώθηση της ανταλλαγής με τους φορείς χάραξης πολιτικής, τις επιχειρήσεις και εμπορικές επιχειρήσεις, τον ευρύτερο τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, εθελοντικές και κοινοτικές ομάδες και το ευρύ κοινό.

 

Η πρόσκληση αυτή επικεντρώνεται στη θεματική «ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά» και πιο συγκεκριμένα καλύπτει τα ακόλουθα τρία θέματα

  • The Critical: Engagements with Digital Heritage
  • The Curatorial: Communities and Digital Heritage
  • Safeguarding Digital Heritage

 

Ο αριθμός των φορέων που απαρτίζουν το κυπριακό Δίκτυο σε μία πρόταση μπορεί να κυμαίνεται από ένα έως τρεις ενώ στο διεθνικό Δίκτυο πρέπει να συμμετέχουν φορείς από τουλάχιστον τρεις χώρες που συμμετέχουν στην Πρόσκληση ενώ ο μέγιστος αριθμός φορέων που μπορούν να συμμετάσχουν σε μία πρόταση είναι πέντε.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €400.000

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:

85%

Θεματικές Κατηγορίες: 

Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι:

Ιδιωτικοί Φορείς
Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Σύνδεσμοι/Σωματεία
Επιμελητήρια
Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
Κέντρα Κατάρτισης
Κεντρική Κυβέρνηση
Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Νέοι
Μεγάλες Επιχειρήσεις

Ανάδοχος Φορέας μπορεί να είναι Οργανισμός Έρευνας, Επιχείρηση ή Άλλος Φορέας. Δικαίωμα συμμετοχής ως Συνεργαζόμενοι Φορείς έχουν Οργανισμοί Έρευνας, Επιχειρήσεις και Άλλοι Φορείς.

Όλοι οι γενικοί κανονισμοί και διαδικασίες συμμετοχής φορέων και προσώπων, οι επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες καθώς και οι απαιτούμενες λεπτομέρειες αναφορικά με τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 που αποτελεί το βασικό έγγραφο αναφοράς και σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων που είναι αναρτημένη στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (Innovation and Research Information System) του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary).

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/04/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2017Σημείωση για Αναμενόμενες Προσκλήσεις:

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2017 (Διεθνική Πρόσκληση), 23/06/2017 (Εθνική Πρόσκληση - ΙΠΕ)

Εθνικό Σημείο Επαφής:

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) - www.research.org.cy

Μαρία Ανδρέου - Ιερείδου

Επιστημονικός Λειτουργός

τηλ.: +357 22 205063

φαξ: +357 22 205001

email: mandreou@research.org.cy

 

Ιστοσελίδα πρόσκλησης: https://iris.research.org.cy/#/callsΕυρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter