Πρόσκληση



SPACE 2018-2020 / In-orbit validation/demonstration – Mission design, integration and implementation

ΑΝΟΙΓΕΙ σε 330 μέρες

Κατηγορία Προγράμματος: Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Περιγραφή Προγράμματος

Ο «Ορίζοντας 2020» έχει ως γενικό στόχο την οικοδόμηση μιας κοινωνίας και παγκοσμίως πρωτοπόρας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, συμβάλλοντας ...

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Όνομα Υποπρογράμματος: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Η παρούσα προτεραιότητα αποσκοπεί στο να επιταχύνει την ανάπτυξη των τεχνολογιών και των καινοτομιών που θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις του μέλλοντος και να βοηθήσει τις καινοτόμες ευρωπαϊκές ΜΜΕ να ...

Λεπτομέρειες για το Υποπρόγραμμα

Πρόσκληση: SPACE 2018-2020 / In-orbit validation/demonstration – Mission design, integration and implementation

Κωδικός Αναγνώρισης: H2020-SPACE-2018-2020 (Topic ID: SPACE-18-TEC-2019-2020)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο διάστημα 2018-2020 έχει ως στόχο:

  • Υποστήριξη των αγορών του Copernicus και EGNSS (Galileo / EGNOS).
  • Υποστήριξη των επιχειρήσεων στο τομέα του διαστήματος, της επιχειρηματικότητας, των διαστημικών τεχνολογιών και της επιστήμης. 
  • Υποστήριξη πτυχών ασφάλειας και πρόσβασης στο διάστημα.

Τα θέματα αυτού του προγράμματος εργασίας θα συμβάλουν στους ακόλουθους τομείς εστίασης:

  • Δημιουργία ενός μέλλοντος χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ανθεκτικότητας. 
  • Ψηφιοποίηση και μετασχηματισμός της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και υπηρεσιών.
  • Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Ασφαλείας στην Ένωση.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Παρατίθεται στα Αγγλικά. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €10,000,000

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:

100%

Θεματικές Κατηγορίες: 

Διάστημα
Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι:

Ιδιωτικοί Φορείς
Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Επιμελητήρια
Κεντρική Κυβέρνηση
Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/10/2018

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/03/2019



Εθνικό Σημείο Επαφής:

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Λεωφόρος Στροβόλου 123
2042 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357  22 205000
Φαξ: +357  22 205001
Email: ipe@research.org.cy
http://www.research.org.cy/el/horizon-2020/how-we-can-help-you 

Σημείο Επαφής EE:

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Ιστοσελίδα πρόσκλησης: https://ec.europa. ...

Άλλοι Σύνδεσμοι:

Partner links: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home

Αναζητήσεις Συνεργατών:

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ:
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ



Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter