ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ)


Περίληψη

Από τα €784 εκ. που θα παραχωρηθούν για την εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής στην Κύπρο για την περίοδο 2014-2020, ποσό €32,7 εκ. κατανέμεται στον Στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ), η οποία στηρίζει προγράμματα διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας.

 

Σημειώνεται ότι οι Προϋπολογισμοί των Προγραμμάτων για όλες τις χώρες που συμμετέχουν είναι:

 • Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 - €46 εκ.  ΕΤΠΑ
 • Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου MED 2014-2020 – Interreg V-B MED - €224,3εκ. ΕΤΠΑ
 • Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 – Interreg V-B Balkan Med - €28,3εκ. ΕΤΠΑ
 • Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ENI Med 2014-2020 - €209εκ. Κοινοτικοί Πόροι
 • Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020 - €359εκ. ΕΤΠΑ
 • Πρόγραμμα για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη URBACT III - €74εκ. ΕΤΠΑ
 • Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρακολούθησης Χωρικού Σχεδιασμού ESPON 2020 - €41,3εκ. ΕΤΠΑ

Περιγραφή Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 η Κύπρος θα συμμετέχει στα ακόλουθα Προγράμματα Συνεργασίας:

 

 • Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020
 • Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου MED 2014-2020 – Interreg V-B MED
 • Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 – Interreg V-B Balkan Med
 • Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ENI Med 2014-2020
 • Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020
 • Πρόγραμμα για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη URBACT III
 • Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρακολούθησης Χωρικού Σχεδιασμού ESPON 2020

 

Για τα πιο πάνω Προγράμματα το ποσοστό χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ανέρχεται μέχρι το 85%, ενώ για το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ENI Med, το ποσοστό χρηματοδότησης από την ΕΕ ανέρχεται μέχρι το 90%.

 

 

Τα Προγράμματα Συνεργασίας URBACT III και ESPON 2020 έχουν ήδη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ τα Προγράμματα Συνεργασίας που αφορούν τα Ελλάδα-Κύπρος, MED, Balkan Med και Interreg Europe αναμένεται έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τον Ιούνιο 2015. Το Πρόγραμμα για το ENI Med αναμένεται να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τον Οκτώβριο 2015 και να εγκριθεί μέχρι τον Δεκέμβριο 2015.

 

Αναμενόμενες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων:

 

 • Πρόγραμμα για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη URBACT III – Μάρτιος 2015
 • Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020 – Άνοιξη 2015
 • Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 – Σεπτέμβριος 2015
 • Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου MED 2014-2020 – Interreg V-B MED – Ιούνιος 2015
 • Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 – Interreg V-B Balkan Med – Σεπτέμβριος 2015
 • Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ENI Med 2014-2020 – 1ο τρίμηνο του 2016

 

 

Το Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας είναι η Γενική Διεύθυνση ΕΠΣΑ, με εξαίρεση τα Προγράμματα ESPON και URBACT για τα οποία Εθνικό Σημείο Επαφής είναι το Υπουργείο Εσωτερικών.

 

Όσο αφορά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 σημειώνεται ότι έχουν προκηρυχθεί όλες οι προσκλήσεις ενεργοποιώντας το σύνολο του προϋπολογισμού των Προγραμμάτων.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €32,7 εκ. για την περίοδο 2014-2020
Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: Αναλόγως του Προγράμματος μέχρι 85% - 90%.

Εθνικά Σημεία Επαφής

Τα στοιχεία επικοινωνίας για κάθε πρόγραμμα είναι τα εξής:

 

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας

Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

Κωνσταντία Κωνσταντίνου

Λειτουργός Προγραμματισμού

cconstantinou@dgepcd.gov.cy

+357 22 602949

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας

 Balkan Mediterranean 2014-2020 - Interreg V-B Balkan Med

 Μαριλένα Αγιομαμίτου

Λειτουργός Προγραμματισμού

mayiomamitou@dgepcd.gov.cy

+357 22 602870

Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας

INTERREG EUROPE 2014- 2020

Εβίτα Μιχαηλίδου

Λειτουργός Συντονισμού Α’

emichaelides@dgepcd.gov.cy

            +357 22 602860

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας

Μεσογειακού Χώρου MED 2014-2020 – Interreg V-B MED

Μαριλένα Αγιομαμίτου

Λειτουργός Προγραμματισμού

mayiomamitou@dgepcd.gov.cy

+357 22 602870

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας

Μεσογειακής Λεκάνης ENI Med

Κωνσταντία Κωνσταντίνου

Λειτουργός Προγραμματισμού

cconstantinou@dgepcd.gov.cy

+357 22 602949

Πρόγραμμα για την Αειφόρο

Αστική Ανάπτυξη URBACT III

Χριστιάνα Σύζηνου

Διοικητικός Λειτουργός A

csizinou@moi.gov.cy

+357 22 409920

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρακολούθησης

Χωρικού Σχεδιασμού ESPON 2020

Φαίδων Ενωτιάδης

Λειτουργός Πολεοδομίας Α’

Penotiade@tph.moi.gov.cy

+357 22 408145

Ιστοσελίδα πρόσκλησης

http://www.structuralfunds.org.cy/edafikis/
Υποπρογράµµατα
Προσκλήσεις
Μελλοντικές
Ανοικτές

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 – Interreg V-B Balkan Med
0
0
Το «Balkan-Meditteranean Programme 2014-2020» είναι ένα νέο Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας, που απορρέει από τη διάσπαση του Προγράμματος  «South East 2007-2013» καθώς ...
        Αποτελέσματα άνα σελίδα: Αποτελέσματα 1 μέχρι 1 από 1   

Κωδικός: 3175


Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/12/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2016


Η παρούσα πρόσκληση αφορά σε όλες τις προτεραιότητες και ειδικούς στόχους του Προγράμματος. Οι στόχοι των έργων και των προτεινόμενων δράσεων πρέπει ...        Αποτελέσματα άνα σελίδα: Αποτελέσματα 1 μέχρι 1 από 1   
Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου MED 2014-2020 – Interreg V-B MED
0
0
Το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας MED στηρίζει την ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και την βελτίωση δημόσιων πολιτικών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.   Το Πρόγραμμα MED ...
        Αποτελέσματα άνα σελίδα: Αποτελέσματα 1 μέχρι 3 από 3   

Κωδικός: 3224


Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/09/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/11/2015


Η παρούσα πρόσκληση είναι ανοικτή για τους άξονες προτεραιότητας 1-3 και τους αντίστοιχους ειδικούς στόχους. Η πρόσκληση αφορά μόνο σε έργα που ...
Κωδικός: 3226


Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/11/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2016


Η παρούσα πρόσκληση είναι ανοικτή για τους άξονες προτεραιότητας 1-3. Η πρόσκληση αφορά μόνον οριζόντια έργα.   Τα Οριζόντια έργα θα είναι ...
Κωδικός: 3863


Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2017


Η πρόσκληση θα περιορίζεται σε διάφορα επίπεδα. 1)  Θα επιτρέπονται μόνο τρία είδη σχεδίων: έργα "Testing" (M2) έργα ...        Αποτελέσματα άνα σελίδα: Αποτελέσματα 1 μέχρι 3 από 3   
Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020
0
0
Το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και αποσκοπεί στη βελτίωση της εφαρμογής των πολιτικών και των προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης ...
        Αποτελέσματα άνα σελίδα: Αποτελέσματα 1 μέχρι 3 από 3   

Κωδικός: 3107


Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/07/2015


Η προκήρυξη αφορά σε προτάσεις για έργα διαπεριφερειακής συνεργασίας. Αναλυτική περιγραφή της δράσης αυτής παρέχεται στο μέρος "C" Projects ...
Κωδικός: 3501


Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/05/2016


Η προκήρυξη αφορά σε προτάσεις για έργα διαπεριφερειακής συνεργασίας. Αναλυτική περιγραφή της δράσης αυτής παρέχεται στο μέρος "C" Projects ...
Κωδικός: 3922


Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2017


Η προκήρυξη αφορά σε προτάσεις για έργα διαπεριφερειακής συνεργασίας. Αναλυτική περιγραφή της δράσης αυτής παρέχεται στο μέρος "C" Projects ...        Αποτελέσματα άνα σελίδα: Αποτελέσματα 1 μέχρι 3 από 3   
Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ENI Med 2014-2020
0
1
Ο γενικός στόχος του ENI CBC MED 2014-2020 είναι η προώθηση της δίκαιης, ισότιμης και βιώσιμης οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής ανάπτυξης, η οποία μπορεί να προωθήσει τη διασυνοριακή ολοκλήρωση ...
        Αποτελέσματα άνα σελίδα: Αποτελέσματα 1 μέχρι 1 από 1   

Κωδικός: 4226


Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/07/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2017


Η περιοχή της Μεσογείου αντιμετωπίζει πολλές κοινές προκλήσεις - συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ανάπτυξης, της ανεργίας των νέων, της κοινωνικής ...        Αποτελέσματα άνα σελίδα: Αποτελέσματα 1 μέχρι 1 από 1   

Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter