ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ


Περίληψη

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΤΘΑ): Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020 αποτελεί το προγραμματικό έγγραφο όπου καταγράφονται συγκεκριμένες προτεραιότητες και ενδεικτικές παρεμβάσεις που θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας την περίοδο 2014-2020, συμβάλλοντας στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης για αναδιάρθρωση της κυπριακής οικονομίας, διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και την προώθηση της βιώσιμης και αποδοτικής ως προς την χρήση των πόρων, αλλά και ανταγωνιστική αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.

Ακολουθούν πληροφορίες για τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020.

Περιγραφή Προγράμματος

1. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Το σύνολο των πόρων που κατανεμήθηκαν στην Κύπρο για την προγραμματική περίοδο 2014-2020   από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) ανέρχεται στα €956 εκ, ως εξής:

Διαρθρωτικά Ταμεία, Ταμείο Συνοχής και Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων: € 784εκ.

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: € 132,2εκ.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας: € 39,7εκ.

Για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων αυτών έχουν καταρτιστεί και υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση έγγραφα στρατηγικού προγραμματισμού. Τη συνολική ευθύνη για το συντονισμό και καταρτισμό των εγγράφων αυτών έχει η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), ως η Εθνική Αρχή Προγραμματισμού. 

Το περιεχόμενο όλων των Προγραμματικών Εγγράφων διαμορφώθηκε μέσα από συνεχή συνεργασία και διαβούλευση της ΓΔ ΕΠΣΑ με τα αρμόδια Υπουργεία, τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους και με φορείς του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το πρώτο στάδιο στην όλη διαδικασία αφορούσε στην κατάρτιση και υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ευρύτερου στρατηγικού εγγράφου για την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ).

Η ΣΕΣ στοχεύει στη διασφάλιση της συνέργειας και του συντονισμού μεταξύ των Ταμείων της Πολιτικής Συνοχής (Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής), της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας), έτσι ώστε να επιτυγχάνονται ουσιαστικά αποτελέσματα που θα συμβάλουν στην επίτευξη των Στόχων της Στρατηγικής της Ένωσης «Ευρώπη 2020» και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Κύπρο. Η ΣΕΣ καθορίζει τις προτεραιότητες χρηματοδότησης της Κύπρου από τα ΕΔΕΤ για την περίοδο 2014-2020, όπως αυτές απορρέουν από την ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών και προοπτικών ανάπτυξης της χώρας, καθώς και τους θεματικούς στόχους στους οποίους επέλεξε να επενδύσει η Κύπρος την περίοδο 2014-2020.

Ως Στρατηγικός Στόχος της ΣΕΣ ορίζεται η αναδιάρθρωση της κυπριακής οικονομίας, η διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Για την επίτευξη του στόχου αυτού έχουν καθοριστεί τρεις βασικές Προτεραιότητες:

  • η υποστήριξη της αναδιάρθρωσης και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας,
  • η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, η προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, και
  • η προστασία του περιβάλλοντος και η αποδοτική χρήση των πόρων.

Παράλληλα, η προώθηση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης αποτελεί οριζόντια προτεραιότητα.

Η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης εγκρίθηκε με Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 20 Ιουνίου 2014, όπως αυτή αναθεωρήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014.

 

 

2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014-2020

 

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 508/2014 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) αποτελεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις συγχρηματοδοτήσεις στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και είναι τμήμα της μεταρρυθμιστικής δέσμης της αναθεωρημένης Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ). Το ΕΤΘΑ αποτελείται από τέσσερεις (4) βασικούς πυλώνες, οι οποίοι θα έχουν στόχο α) τη βιώσιμη αλιεία, β) τη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, γ) την ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών και δ) θέματα που αφορούν τη θαλάσσια πολιτική.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014-2020, που θα συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΤΘΑ 2014-2020 έχει συνολικό προϋπολογισμό περίπου €52,6 εκ. Το ποσοστό της ενωσιακής συμμετοχής (ΕΤΘΑ) ανέρχεται σε 75,49 % του συνολικού ποσού της δημόσιας δαπάνης. Το υπόλοιπό 24,51 % θα διατεθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία ως Εθνική Συμμετοχή.  Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω 6 προτεραιοτήτων.

Οι έξι (6) Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες εκφράζουν τους σχετικούς θεματικούς στόχους του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου (ΚΣΠ) και περιλαμβάνονται στον Κανονισμού για το ΕΤΘΑ,  είναι οι ακόλουθες:

ΠΕ 1: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας

ΠΕ2: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας

ΠΕ3: Ενίσχυση της εφαρμογής της ΚΑλΠ

ΠΕ 4: Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής

ΠΕ5: Ενίσχυση της εμπορίας και μεταποίησης

ΠΕ 6: Ενίσχυση της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής

Το Επιχειρησιακό Προγράμματος «ΘΑΛΑΣΣΑ» διαμορφώθηκε μέσα από συνεχή διαβούλευση με τα αρμόδια Υπουργεία, τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους, με φορείς του ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και μετά από άτυπο διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέσω του ΕΠ προβλέπεται η χρηματοδότηση έργων στον τομέα της αλιείας, με έμφαση στη στήριξη των αλιέων της μικρής παράκτιας αλιείας, καθώς και να βοηθήσει τις κοινότητες να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους και να χρηματοδοτήσει σχέδια που να αποσκοπούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής στις παράκτιες περιοχές, αλλά και στην τόνωση της καινοτομίας. Μεγάλης σημασίας είναι επίσης η στήριξη της υδατοκαλλιέργειας μέσω παραγωγικών επενδύσεων, ώστε να μπορέσει ο κλάδος να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του, αλλά και με τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών για στήριξη των μονάδων υδατοκαλλιέργειας. Στο νέο πρόγραμμα έχουν επίσης ενσωματωθεί τα μέτρα για τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων, τη συλλογή δεδομένων και την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Επιπρόσθετα, μεγάλη σημασία δίνεται στα μέτρα που αφορούν το θαλάσσιο περιβάλλον, ενώ παράλληλα η περιβαλλοντική διάσταση έχει ενσωματωθεί στα περισσότερα μέτρα του προγράμματος.

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης των επιμέρους έργων θα κυμαίνεται μεταξύ 50% και 75%. Ανάμεσα στους δυνητικούς Δικαιούχους θα περιλαμβάνονται Αλιείς, Ιδιοκτήτες Αλιευτικών Σκαφών, Υδατοκαλλιεργητές, Μεταποιητές, Συλλογικές Οργανώσεις, Ιδιωτικοί και Δημόσιοι Φορείς κλπ.

Το ΕΠ «ΘΑΛΑΣΣΑ» εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Ιούλιο 2014. Ακολούθως, υποβλήθηκε επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 21 Οκτωβρίου 2014. Οι διαβουλεύσεις με την Ε. Επιτροπή για το πρόγραμμα ξεκίνησαν αρχές Δεκεμβρίου 2014 και αναμένεται η έγκριση του προγράμματος το πρώτο εξάμηνο του 2015. Η προκήρυξη Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων για ένταξη έργων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020 αναμένεται να αρχίσει το 2015.

 

Όσον αφορά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, το ποσό που έχει κατανεμηθεί στην Κύπρο (υλοποίηση μέχρι και το τέλος του 2015) ανέρχεται στα €19,7 εκ. Η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας,  έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Μέχρι το τέλος του 2014 το ποσοστό απορρόφησης των κοινοτικών πόρων ανερχόταν σε 94% και μέχρι το τέλος της περιόδου υλοποίησης (31/12/2015) αναμένεται η πλήρης απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων.

Συνολικός Προϋπολογισμός: €52,610,493 για την περίοδο 2014-2020 (εθνική και ενωσιακή συνεισφορά)
Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 50%-75%

Θεματικές Κατηγορίες: 

  • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική
  • Εμπόριο
  • Μεταποίηση

Δικαιούχοι: 

  • Αλιείς, Υδατοκαλλιεργητές, Ιδιοκτήτες Σκαφών
  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Εθνικά Σημεία Επαφής

Διαχειριστική Αρχή

Γ.Δ. Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης,

1409 Λευκωσία

Σημείο Επικοινωνίας:

Κα Κώστας Αντωνίου

cantoniou@dgepcd.gov.cy

Τηλ.: 22-602826

 

Ενδιάμεσος Φορέας

Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

1416 Λευκωσία

Σημείο Επικοινωνίας:

Κα Νατάσα Παππουλή

npappouli@dfmr.moa.gov.cy

Τηλ.: 22-807861

Σημείο Επαφής EE

http://ec.europa.eu/fisheries

Ιστοσελίδα πρόσκλησης

http://www.moa.gov.cy/opf
Υποπρογράµµατα
Προσκλήσεις
Μελλοντικές
Ανοικτές

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014-2020
0
0
Μέσω του ΕΠ «ΘΑΛΑΣΣΑ» προβλέπεται η χρηματοδότηση έργων στον τομέα της αλιείας, με έμφαση στη στήριξη της μικρής παράκτιας αλιείας, στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και στην ...
        Αποτελέσματα άνα σελίδα: Αποτελέσματα 1 μέχρι 3 από 3   

Κωδικός: 3042


Όνομα Προγράμματος: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/06/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/07/2015


Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους αλιείς ότι δέχεται αιτήσεις για ένταξη προτάσεων στα πλαίσια του Σχεδίου ...
Κωδικός: 3578


Όνομα Προγράμματος: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/06/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2016


Σκοπός του Σχεδίου είναι η καταπολέμηση του είδους «λαγοκέφαλος» (Lagocephalus sceleratus) στην παράκτια ζώνη της Κύπρου από συλλογικές ...
Κωδικός: 3594


Όνομα Προγράμματος: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/10/2016


Στόχος του Μέτρου 1.19 είναι η προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων για την αποζημίωση των ζημιών που ...        Αποτελέσματα άνα σελίδα: Αποτελέσματα 1 μέχρι 3 από 3   
Προσκλήσεις Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας 2007-2013
0
0
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (EΠΑΛ) 2007-2013 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και σε αυτό καθορίζονται οι προτεραιότητες και οι στόχοι του αλιευτικού τομέα, καθώς και η ...
        Αποτελέσματα άνα σελίδα: Αποτελέσματα 1 μέχρι 2 από 2   

Κωδικός: 2681


Όνομα Προγράμματος: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/05/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/08/2014


Σκοπός του Σχεδίου είναι η ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών στην περιοχή παρέμβασης της Ομάδας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα εστιατόρια που είναι ...
Κωδικός: 3080


Όνομα Προγράμματος: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/08/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2014


Στόχος της πρόσκλησης είναι η ένταξη έργων για την καταπολέμηση του λαγοκέφαλου με την άσκηση έντονης αλιευτικής πίεσης στον αναπαραγωγικό πληθυσμό ...        Αποτελέσματα άνα σελίδα: Αποτελέσματα 1 μέχρι 2 από 2   

Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter