ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ


Περίληψη

Η δημιουργία του νέου Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για τα χρόνια 2014-2020 βασίζεται στην σχετική πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (COM (2011)751 τελικό της 15.11.2011) συνολικού ύψους €3.9 δις. Σημειώνεται ότι το Ταμείο αυτό αποτελεί συνέχεια και συνένωση ακολούθων Ταμείων Αλληλεγγύης: το Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών , το Ταμείο Προσφύγων και τα Ταμείο Επιστροφής.

 

Το νέο Ταμείο περιλαμβάνει σε ένα Κανονισμό τρεις βασικές κατευθύνσεις, το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, την Ένταξη και την Επιστροφή καθώς και τις αντίστοιχες ομάδες στόχου, επιτρέποντας έτσι τη συμμετοχή ατόμων από διαφορετικές ομάδες στόχου σε μία δράση, όπου αυτό είναι θεμιτό.

Περιγραφή Προγράμματος

Ο γενικός στόχος του Ταμείου είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και στην υλοποίηση, ενδυνάμωση και ανάπτυξη της κοινής πολιτικής στα θέματα ασύλου, επικουρικής προστασίας και προσωρινής προστασίας καθώς και την κοινή μεταναστευτική πολιτική, ενώ παράλληλα θα υπάρχει πλήρης σεβασμός προς τα δικαιώματα και αρχές που έχουν κατοχυρωθεί με βάση τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου του, το Ταμείο θα συνεισφέρει στους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

 • Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου
 • ένταξη και νόμιμη μετανάστευση στα κράτη μέλη
 • ενδυνάμωση δίκαιων και αποτελεσματικών στρατηγικών επιστροφής στα κράτη μέλη
 • ενδυνάμωση της αλληλεγγύης και του επιμερισμού ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών

 

Το σημαντικότερο μέρος των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου θα διατίθεται μέσω εθνικών προγραμμάτων των κρατών μελών έχοντας τους ακόλουθους εθνικούς στόχους:

 • ενδυνάμωση της εγκαθίδρυσης του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου μέσα από τη διασφάλιση αποτελεσματικής και ενιαίας εφαρμογής του Κοινοτικού κεκτημένου στα θέματα ασύλου και τη σωστή λειτουργία του Κανονισμού του Δουβλίνου
 • σύσταση και ανάπτυξη στρατηγικών ένταξης περιλαμβάνοντας διάφορες όψεις της αμφίδρομης δυναμικής διαδικασίας για εφαρμογή σε εθνικό/ τοπικό /περιφερειακό  επίπεδο , όπου αυτό θεωρείται κατάλληλο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των υπηκόων τρίτων χωρών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
 • ανάπτυξη προγράμματος επιστροφής του οποίου ένα μέρος του θα περιλαμβάνει στοιχεία  υποβοηθούμενης εθελούσιας επιστροφής, και, όπου κριθεί κατάλληλο, και στοιχεία επανένταξης.

 

Παραδείγματα επιλέξιμων δράσεων είναι:

 • παροχή υλικής βοήθειας και ιατρικής ή ψυχολογικής περίθαλψης,
 • μέτρα που εστιάζονται στην εκπαίδευση και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της γλωσσικής κατάρτισης,
 • δράσεις που ενθαρρύνουν τις επωφελείς επαφές και τον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών και της κοινωνίας υποδοχής
 • δράσεις που προάγουν την αποδοχή από την κοινωνία υποδοχής, και με τη συμμετοχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης

 

Η υφιστάμενη κατάσταση είναι η ακόλουθη: Ο Kανονισμός έχει εγκριθεί τέλη Δεκεμβρίου 2013 και αναμένεται να γίνει η επίσημη υιοθέτησή του εντός του α’ εξαμήνου του 2014. Η Κύπρος έχει προθεσμία να υποβάλει προσχέδιο του επταετούς Εθνικού της Προγράμματος εντός του α’ εξαμήνου 2014. Αφού υποβληθεί το προσχέδιο αναμένεται να υπάρξει έγκριση του προγράμματος  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αργότερο εντός 6 μηνών. Με βάση τα υφιστάμενα χρονοδιαγράμματα αναμένεται να υπάρξει πρόσκληση υποβολής προτάσεων/προκήρυξη δημόσιων συβάσεων για δράσεις του νέου Ταμείου το πρώτο τρίμηνο του 2015.

 

Προσκλήσεις της περιόδου 2007-2013: Σημειώνεται ότι ένας αριθμός αναμενόμενων προσκλήσεων (που εκτιμάται να ανοίξουν το δεύτερο εξάμηνο του 2014) συμπεριλαμβάνονται στην ιστοσελίδα, οι οποίες  συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφών, Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €32,308,677 για 2014-2020
Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 90%

Θεματικές Κατηγορίες: 

 • Μετανάστευση και Ιθαγένεια

Δικαιούχοι: 

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Συγκεκριμένα Δικαιούχοι είναι μόνο νομικές οντότητες

Εθνικά Σημεία Επαφής

Κλάδος Ταμείων  Αλληλεγγύης, Υπουργείο Εσωτερικών

Ιστοσελίδα: www.moi.gov.cy/solidarityfunds

 

Κωνσταντίνος Κυπριανού

Διοικητικός Λειτουργός Α’

ckyprianou@moi.gov.cy

τηλ: 22 409 913

φαξ: 22 409 948

 

Χριστίνα Χατζηοικονόμου

Διοικητικός Λειτουργός

chadjieconomou@papd.mof.gov.cy

τηλ: 22 409 944

φαξ: 22 409 948

Υποπρογράµµατα
Προσκλήσεις

Προσκλήσεις Προγράμματος/Σχεδίου

        Αποτελέσματα άνα σελίδα: Αποτελέσματα 1 μέχρι 4 από 6   
Back to Previous Page Ghosted
2
Next Page


Κωδικός: 2662


Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/05/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/06/2014


Δράση: Δημιουργία και Λειτουργία ανοικτού κέντρου υποδοχής για ασυνόδευτους ανήλικους αιτητές διεθνούς προστασίας. Γενική Περιγραφή: Σχεδιασμός ...
Κωδικός: 2663


Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/07/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2014


Η  παρούσα  πρόσκληση  αφορά  την  προγραμματική  περίοδο  2007  ‐  2013,  και  ...
Κωδικός: 2661


Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2014


Στα πλαίσια της Οδηγίας Επιστροφής 2008/115/ΕΚ θα δημιουργηθεί ένα Κέντρο Πληροφόρησης και Στήριξης Εθελούσιων Επιστροφών το οποίο θα προσφέρει την ...
Κωδικός: 3232


Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/08/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2015


Η παρούσα πρόσκληση αφορά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, και συγκεκριμένα το έτος 2015. Σχετίζεται με τον Εθνικό στόχο Ν01- Υποδοχή/Άσυλο και ...        Αποτελέσματα άνα σελίδα: Αποτελέσματα 1 μέχρι 4 από 6   
Back to Previous Page Ghosted
2
Next Page

Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter