ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE)


Περίληψη

Το νέο «Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα» έχει κοινοτικό προϋπολογισμό €3.4 δις για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων που υλοποιούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, την περίοδο 2014-2020.

Περιγραφή Προγράμματος

Οι γενικοί στόχοι του Προγράμματος LIFE είναι οι ακόλουθοι:

  • Να συμβάλει στη στροφή προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με αποδοτικότητα των πόρων και ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος, στην προστασία και στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς και στην ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης της στηρίξεως του δικτύου Natura 2000, και στην αντιμετώπιση της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων.
  • Να βελτιώσει την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την επιβολή της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης καθώς και να ευνοήσει και να προωθήσει την ολοκλήρωση και την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων σε άλλες πολιτικές της Ένωσης και στην πρακτική του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μεταξύ άλλων και μέσω της αύξησης των δυνατοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
  • Να υποστηρίξει τη βελτίωση της περιβαλλοντικής και κλιματικής διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, των ΜΚΟ και τοπικών παραγόντων.
  • Να υποστηρίξει την υλοποίηση του 7ου Περιβαλλοντικού Προγράμματος Δράσης.

 

Επιδιώκοντας τους εν λόγω στόχους, το πρόγραμμα LIFE θα συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην επίτευξη των στόχων και σκοπών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», του 7ου Περιβαλλοντικού Προγράμματος Δράσης και άλλων ευρωπαϊκών στρατηγικών και σχεδίων σχετικών με περιβάλλον και κλιματική αλλαγή. Το νέο Πρόγραμμα LIFE με δύο υποπρογράμματα, ένα για το Περιβάλλον και άλλο για τη Δράση Κλίμα, θα προωθήσει τους πιο πάνω γενικούς στόχους. Σημειώνεται ότι η δημιουργία του υποπρογράμματος για τη Δράση Κλίμα αναβαθμίζει την πρώην θεματική ενότητα της “κλιματικής αλλαγής” στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Πολιτικής και του μέρους της Διακυβέρνησης του LIFE+.

Το μέρος του «Περιβάλλοντος» του νέου προγράμματος καλύπτει τρεις τομείς προτεραιότητας: (ι) περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων, (ιι) φύση και βιοποικιλότητα και (ιιι) περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση. Το μέρος της «Δράσης για το Κλίμα» καλύπτει  τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση.

 

Το πρόγραμμα αποτελείται επίσης από μια νέα κατηγορία έργων, που χρηματοδοτούνται από κοινού, και τα οποία θα λειτουργήσουν σε μεγάλη περιφερειακή κλίμακα. Τα έργα αυτά θα έχουν ως στόχο την υλοποίηση της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και την καλύτερη ενσωμάτωση σε άλλους τομείς πολιτικής.

Συνολικός Προϋπολογισμός: €3,456,655,000
Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 55-100% ανάλογα με το είδος του έργου που υποβλήθηκε.

Θεματικές Κατηγορίες: 

  • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι: 

  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Εθνικά Σημεία Επαφής

Τμήμα Περιβάλλοντος,

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Κύπρος)

κα Μαριλένα Παπασταύρου

Λειτουργός Περιβάλλοντος

Τηλ: +357 2 408926

E-mail: mpapastavrou@environment.moa.gov.cy

Φαξ: +357 22 774945

 

Ξανθίππη Βαλανίδου

Τεχνικός

Τηλ: +357 22 408925

email: xvalanidou@environment.moa.gov.cy

Φαξ: +357 22 774945

Σημείο Επαφής EE

ΓΔ Περιβάλλοντος

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/lifeunit.htm

Ιστοσελίδα πρόσκλησης

http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm

Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter