ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΟΧ ΚΑΙ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ


Περίληψη

Οι ευρύτεροι στόχοι των δύο Χρηματοδοτικών Μηχανισμών ΕΟΧ και Νορβηγίας είναι η μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων που παρατηρούνται ανάμεσα στις χώρες του ΕΟΧ και η ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων ανάμεσα στα Κράτη Δωρητές (Ισλανδία, Λίχτενσταϊν και Νορβηγία) και στα Κράτη Δικαιούχους, περιλαμβανομένης και της Κύπρου. Τα ποσά που έχουν διατεθεί στην Κύπρο από τα τρία Κράτη Δωρητές ανέρχονται σε €3.6 εκ από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ και €3.7 εκ από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Νορβηγίας.

Περιγραφή Προγράμματος

Τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τους Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς ΕΟΧ και Νορβηγίας εστιάζονται στις ακόλουθες θεματικές κατηγορίες:Αγροτική Ανάπτυξη, Δικαιοσύνη-Ασφάλεια, Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη, Κοινωνικές Υποθέσεις και Ανθρώπινα Δικαιώματα, Νεολαία, Περιβάλλον, Πολιτισμός, Υγεία, Άλλα.

 

Σύμφωνα με τα Μνημόνια Συνεργασίας που έχουν υπογραφεί, όλα τα διαθέσιμα ποσά έχουν δεσμευτεί για τα ακόλουθα έργα:

 

(α) Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ

 

 1. Διατήρηση της Βιοποικιλότητας κατά την Αποκατάσταση και Διαχείριση του Μεταλλείου Αμιάντου στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους. Ο κύριος στόχος του έργου είναι ηβελτίωση της ικανότητας για αποτελεσματική διαχείριση και έλεγχο τοποθεσιών που εμπίπτουν στο περιβαλλοντικό δίκτυο Natura 2000 (85% συγχρηματοδότηση από  Χορηγίες ΕΟΧ).

Ο Φορέας Υλοποίησης είναι το  Τμήμα Δασών, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

 

 1. Μετατροπή του Ιδρύματος "Νέα Ελεούσα" σε Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας για Παιδιά και Νεαρά άτομα με Διανοητικές και Κινητικές Αναπηρίες. Ο κύριος στόχος του έργου είναι  η υλοποίηση αποτελεσματικών και αποδοτικών μέτρων που απευθύνονται σε ευάλωτες ομάδες παιδιών και νεαρών ατόμων που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένους κινδύνους (80% συγχρηματοδότηση από  Χορηγίες ΕΟΧ).

Ο Φορέας Υλοποίησης είναι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

3. Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας. Ο κύριος στόχος του έργου είναι ηαποκατάσταση, αναζωογόνηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.(24% συγχρηματοδότηση από  Χορηγίες ΕΟΧ).

Ο Φορέας Υλοποίησης είναι το  Ίδρυμα Κώστα και Ρίτας Σεβέρη.

 

 1. Ταμείο για Μη-Κυβερνητικούς Οργανισμούς – ΜΚΟ

Ο ευρύτερος στόχος του Προγράμματος "Ταμείο για ΜΚΟ" είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και η ενισχυμένη συνεισφορά στην κοινωνική δικαιοσύνη, την δημοκρατία και την αειφόρο ανάπτυξη, η συμβολή στην και η Επιπλέον, ποσοστό 30% του προϋπολογισμού του Ταμείου προορίζεται για έργα με δικοινοτικό χαρακτήρα, που θα στοχεύουν στην προαγωγή του διαλόγου και της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο κοινότητες στην Κύπρο (90% συγχρηματοδότηση απόΧορηγίες ΕΟΧ)

 

Το Πρόγραμμα τυγχάνει διαχείρισης από την PWC Ltd, που έχει επιλεγεί  μέσα από διαδικασία ανοικτών προσφορών.  Έχει γίνει πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου και  μετά από αξιολόγηση των προτάσεων, οι επιτυχείς ΜΚΟ θα ανακοινωθούν τον Μάρτιο 2014.

 

Οι Φορείς Υλοποίησης του Ταμείου είναι  Μη-Κυβερνητικοί Οργανισμοί, που ορίζονται ως  αφιλοκερδείς εθελοντικές οργανώσεις που αποτελούν νομικές οντότητες στην Κυπριακή Δημοκρατία, οι οποίες δεν αποτελούν εμπορικούς οργανισμούς και είναι ανεξάρτητες από τοπικές, περιφερειακές και κεντρικές αρχές, δημόσιους φορείς, πολιτικά κόμματα και εμπορικούς οργανισμούς. Θρησκευτικά ιδρύματα και πολιτικά κόμματα δεν θεωρούνται Μη-Κυβερνητικοί Οργανισμοί.

 

(β)  Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Νορβηγίας

 1. Κυπριακό Μητρώο Δοτών Μυελού των Οστών. Ο κύριος στόχος του έργου είναι η βελτίωση του τομέα της Δημόσιας Υγείας και ημείωση των ανισοτήτων στην υγεία (90% συγχρηματοδότηση από το Χορηγίες  Νορβηγίας).

Φορέας Υλοποίησης είναι το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα.

 

 1. Εγκαθίδρυση μιας Ερευνητικής Μεταφραστικής Εγκατάστασης στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου.  Ο κύριος στόχος του έργου είναι η βελτίωση του τομέα της Δημόσιας Υγείας και ημείωση των ανισοτήτων στην υγεία (85% συγχρηματοδότηση από το Χορηγίες  Νορβηγίας).

Ο Φορέας Υλοποίησης είναι το  Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου.

 

 1. Ανέγερση Καταφυγίου Ειδικά Κατασκευασμένου για την Φιλοξενία και Φροντίδα Γυναικών και Παιδιών Θυμάτων Ενδοοικογενειακής και Έμφυλης Βίας. Κύριος στόχος είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας (90% συγχρηματοδότηση από το Χορηγίες  Νορβηγίας).

Ο Φορέας Υλοποίησης είναι ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ).

 

 1. Ενδυνάμωση των Δυνατοτήτων της ΜΟΚΑΣ (Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης) και Βελτίωση της Αποδοτικότητας στην Ανίχνευση Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας. Κύριος στόχος είναι η αύξηση της ασφάλειας των πολιτών διαμέσου της βελτίωσης των δυνατοτήτων και της αποδοτικότητας στη συνεργασία ανάμεσα στις αρχές επιβολής του νόμου και των μονάδων επεξεργασίας χρηματοοικονομικών πληροφοριών στη Νορβηγία και την Κύπρο, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, με στόχο την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και πιο συγκεκριμένα του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (80% συγχρηματοδότηση από το Χορηγίες  Νορβηγίας).

Ο Φορέας Υλοποίησης είναι η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ), Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

 1. Σπίτι Συνεργασίας. Κύριος Στόχος είναι η  ενδυνάμωση της ανάπτυξης της Κοινωνίας των Πολιτών και ενίσχυση της συμβολής τους στην κοινωνική δικαιοσύνη, την δημοκρατία και την αειφόρο ανάπτυξη (80% συγχρηματοδότηση από το Χορηγίες  Νορβηγίας).

Φορέας Υλοποίησης είναι ο Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας.

 

 1. Πρόγραμμα για Αξιοπρεπή Εργασία και Τριμερή Διάλογο. Ο κύριος στόχος του Προγράμματος είναι η προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας και η αναβάθμιση της τριμερούς συνεργασίας μεταξύ των εργοδοτικών οργανώσεων, των συντεχνιών και των κυβερνητικών υπηρεσιών για την αειφόρο οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη (90% συγχρηματοδότηση από τις Χορηγίες Νορβηγίας).

Ο Διαχειριστής του Έργου είναι ο οργανισμός Innovation Norway που ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα στη Νορβηγία.

Φορέας Υλοποίησης είναι η Δημοκρατική Εργατική Οργάνωση Κύπρου.

 

Επόμενη Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Η επόμενη Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 βρίσκεται ακόμη σε στάδιο διαπραγματεύσεων μεταξύ των Κρατών Δωρητών και της ΕΕ. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, τα Κράτη Μέλη της ΕΕ, τα οποία θα περιλαμβάνονται στους δικαιούχους των Χορηγιών του ΕΟΧ και της Νορβηγίας, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, θα υπογράψουν ξεχωριστά Μνημόνια Συνεργασίας με τους Χορηγούς, στα οποία θα λαμβάνονται υπόψη οι εθνικές προτεραιότητες της κάθε χώρας.

Συνολικός Προϋπολογισμός: €7,300,000 [€3,600,000 (EOX) + €3,700,000 (Νορβηγίας)] για την περίοδο 2009-2014
Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: Mέγιστο ποσοστό 90%

Θεματικές Κατηγορίες: 

 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Νεολαία
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Πολιτισμός
 • Υγεία

Εθνικά Σημεία Επαφής

Επικοινωνία/Πληροφορίες για τους Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς ΕΟΧ και Νορβηγίας

 

Λήδα Σκορδέλλη

Ανώτερος Λειτουργός Συντονισμού

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Τηλ.: +357 22 602878

Εmail: lskordelli@dgepcd.gov.cy

http://www.eeangofund.org.cy

http://eeagrants.org

Ιστοσελίδα πρόσκλησης

http://eeagrants.org

Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter